Usługi społeczne poza przepisami ustawy Pzp

Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal...

Moderator: Janosik

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Janosik
Administrator
Posty: 16675
Rejestracja: 4 września 2008, o 11:43
Kontakt:

Usługi społeczne poza przepisami ustawy Pzp

Post autor: Janosik »

Zgodnie z art. 138g przepisy rozdziału 6 dot. usług społecznych i innych szczególnych usług stosuje się jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza odpowiednio kwoty 750 000 euro oraz 1 000 000 euro.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od tych kwot wówczas, zgodnie z art. 138o zamawiający może udzielić zamówienia stosując przepisy art. 138o ust. 2-4.

Wskazanie z tym przepisie określenia „może” oznacza, że w przypadku kiedy wartość zamówienia jest mniejsza od tych kwot wówczas zamawiający podejmuje decyzję czy:
1) proceduje zgodnie z ogólnymi przepisami Pzp;
2) stosuje zasady wskazane w art. 138o ust. 2-4.

Tymczasem zgodnie z opinią UZP wyrażoną w Informatorze UZP nr 1/2017 na str. 33
II. W odniesieniu do usług społecznych, których wartość jest mniejsza niż kwoty wskazane
w art. 138 g ustawy Pzp ustawa, stosownie do dyspozycji art. 138o wymaga, aby zamówienie
udzielone zostało w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, z zastosowaniem przepisów ust. 3-4 tego przepisu. W konsekwencji, jeżeli wartość zamówienia obejmującego ww. usługi jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp, a przekracza równowartość 30 000 euro, zamawiający może udzielić takiego zamówienie w oparciu o własną, wewnętrzną procedurę, z zastrzeżeniem obowiązku przestrzegania w postępowaniu zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji, a także publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej lub na innej stronie internetowej ogłoszenia o zamówieniu zawierającego informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do ich przygotowania i złożenia, opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia oraz kryteria oceny ofert.
Zamawiający, określając procedurę udzielania zamówienia publicznego, o której mowa w art. 138o ustawy Pzp, może odwołać się do trybu przetargu nieograniczonego i włączyć do niej niektóre lub wszystkie przepisy regulujące proces udzielania zamówienia w tym trybie, z zastrzeżeniem obowiązku zastosowania obligatoryjnych elementów postępowania,
wskazanych dyspozycją art. 138o ustawy Pzp. Niemniej jednak, rozszerzenie procedury udzielenia zamówienia, o której mowa w art. 138o ustawy Pzp, o te elementy nie oznacza, iż zamówienie to udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z dyspozycją art. 39 ustawy Pzp. W dalszym ciągu jest to wewnętrzna procedura udzielania zamówień, opracowana przez zamawiającego na potrzeby postępowania na usługi społeczne z wszelkimi tego konsekwencjami.
Czyli innymi słowy w postępowaniach na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g nie ma możliwości zastosowania przepisów ustawy Pzp?

SławekP
Posty: 4666
Rejestracja: 29 września 2008, o 08:37

Re: Usługi społeczne poza przepisami ustawy Pzp

Post autor: SławekP »

Gdzies już o tym wspominałem KIO się chyba nie garnie żeby orzekać w sprawach społecznych do kwot przetargowych , w tym przypadku do 750.000euro. Czy zastosujesz swoja procedurę czy zrobisz klasyczna to będzie to uznane za społeczna i odwołanie nie przysługuje.

pawellllek
Posty: 7
Rejestracja: 2 marca 2017, o 14:14

Re: Usługi społeczne poza przepisami ustawy Pzp

Post autor: pawellllek »

Ja o tym już pisałem tutaj swego czasu http://www.kio-odwolania.pl/zamowienia- ... spoleczne/ inna rzecz, że faktycznie jest w tym troche racji, co nie zmienia faktu, że raczej nie wyobrażam sobie żeby KIO w ogóle ropoznała takie odwołanie skoro nawet się bronią przed odwołaniami na wynik w krajowych.

marko6
Posty: 716
Rejestracja: 18 września 2016, o 12:04

Re: Usługi społeczne poza przepisami ustawy Pzp

Post autor: marko6 »

Nie można się zgodzić z tymi opiniami.
1) Przepisy rozdziału 6 stosuje się do zamówień których wartość przekarcza 750 tys. euro;
2) Zgodnie z art 138o ( zamówienia o wartości mniejszej niz 750 tys. euro) zamawiający MOŻE ale nie musi stosować tych przepisów. Czyl dla zamówień tak zwanych "społecznych" poniżej 750 tys. euro wogólne można nie stosować tego rozdziału ustawy.

wadialny
Posty: 73
Rejestracja: 27 grudnia 2017, o 10:38

Re: Usługi społeczne poza przepisami ustawy Pzp

Post autor: wadialny »

Temat ciekawy. Myślę jednak, że rację ma UZP - nie ma możliwości wnoszenia odwołań w postępowaniu z art. 138o Pzp.

Czy możliwe jest wniesienie odwołania w postępowaniu na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro - postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 25 sierpnia 2017 r., IX Ca 807/17

W wyroku z dnia 27 czerwca 2017 r., KIO 1127/17, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że dopuszczalne jest wniesienie odwołania w postępowaniu na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp (o wartości mniejszej niż 750 000 euro).

Powyższe rozstrzygnięcie zaskarżył Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wskazując, że w postępowaniach na usługi społeczne - prowadzonych na podstawie przepisu art. 138o ustawy P.z.p. - ustawodawca nie przewidział możliwości wniesienia odwołania.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych argumentując swoje stanowisko wskazał, że przytoczony przepis stanowi samodzielną regulację dotyczącą udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości poniżej progów wymienionych w przepisie art. 138g Pzp. Ponadto skarżący zwrócił uwagę, że w przepisie art. 138o Pzp. ustawodawca nie przewidział możliwości wniesienia odwołania oraz nie odesłał do stosowania przepisów działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych (regulującego zagadnienie środków ochrony prawnej), tak jak uczynił to w przepisie art. 136l Pzp (dotyczącego zamówień na usługi społeczne powyżej progów o których mowa w art. 138g ust. 1 Pzp.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wskazał także, że przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania, nie regulują kwestii wysokości wpisu od odwołania wnoszonego od czynności podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne poniżej progów wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.


Stanowisko Sądu Okręgowego w Olsztynie

W ocenie Sądu Okręgowego nie ulega wątpliwości, że stosownie do art. 138o ust. 1 Pzp, jeżeli wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia stosując regulacje zawarte w art. 138o ust. 2 - 4 Pzp.

Z kolei kwoty wymienione w art. 138g ust. 1 Pzp, to 750.000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz 1.000.000 euro - w przypadku zamówień sektorowych.

Analiza treści przepisu art. 138o Pzp wskazuje, że jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż wymienione wyżej progi pieniężne, zamawiający może udzielić zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, rzecz jasna - jak już wskazano - przy spełnieniu wymogów określonych w art. 138 ust. 2 - 4 Pzp.

Zamawiający mając zatem na uwadze specyfikę danego postępowania, sam określa szczegółowe procedury prawne w oparciu o ogólne zasady prowadzenia postępowania wskazane w art. 138o Pzp. Reguły prowadzenia postępowania na podprogowe usługi społeczne, zostały jedynie ograniczone do trzech podstawowych zasad, tj. przejrzystości, obiektywności i niedyskryminacji (art. 138o ust. 2 Pzp).

Należy zauważyć, że w niniejszej sprawie zamawiający wyraźnie podał jako podstawę prawną postępowania art. 138o Pzp.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza kwoty wymienione w art. 138h Pzp (750.000 i 1.000.000 euro), zostało uregulowane w sposób zgoła odmienny.

Zgodnie z art. 138l Pzp, jeżeli przedmiotem postępowania jest nabycie usług społecznych powyżej ww. progów, zamawiającego wiążą przepisy dotyczące komunikacji zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (dział I rozdział 2a), przepisy dotyczące dokumentowania postępowań (dział II rozdział 5), przepisy dotyczące kontroli udzielania zamówień przez prezesa UZP (dział V rozdział 3) oraz przepisy dotyczące środków ochrony prawnej (dział VI).

W kontekście przywołanych wyżej regulacji można zatem wywieść wniosek, że w przypadku zamówień na usługi społeczne, mamy do czynienia z dwiema grupami zamówień, tj. o wartości równej lub wyższej niż 750.000 bądź 1.000.000 euro, a także zamówień, których wartość jest szacowana poniżej wartości wymienionych progów.

Jednakże w ocenie Sądu Okręgowego, przedstawiony dualizm nie ingeruje w żaden sposób w zakres uprawień wykonawców związanych z wnoszeniem odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

Przepis art. 138o Pzp, nie zawiera co prawda wprost odesłania do stosowania regulacji dotyczących środków ochrony prawnej (tak jak czyni to art. 138l Pzp do zamówień ponad progowych).

Jednakże jak zostało już wyjaśnione, treść tego przepisu stanowi jedynie, iż do zamówień społecznych o mniejszej wartości, zastosowanie mają przepisy art. 138o ust. 2 – 4 Pzp, kształtując przy tym pewne obowiązki zamawiającego w postępowaniu, nie zaś procedery ogólne - w tym dotyczące przysługujących środków ochrony prawnej, które zostały uregulowane w przepisach art. 179 - 198 Pzp.

Zgodnie z treścią przepisu art. 180 ust. 1 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Przyjęcie zapatrywania skarżącego doprowadziłoby do sytuacji, w której podmioty którym przysługują środki ochrony prawnej (art. 179 ust. 1 Pzp), nie mogłyby skarżyć nawet czynności zamawiającego podjętych w trybie art. 138o, które pozostawałby w sprzeczności z zasadą przejrzystości, zasadą obiektywności i zasadą działania w sposób niedyskryminujący (art. 138o ust. 2 Pzp).

Należy mieć również na uwadze, że przepis art. 138o Pzp w ust. 3, określa niezbędne elementy każdego ogłoszenia o zamówieniu, tj. określenie terminu składania ofert uwzględniającego czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, opis przedmiotu zamówienia, określenie wielkości lub zakresu zamówienia oraz zdefiniowanie kryteriów oceny ofert. Akceptacja stanowiska skarżącego, doprowadziłaby także do braku kontroli prawidłowości działań zamawiającego w tym zakresie.

Zdaniem Sądu Okręgowego, nie sposób wyobrazić sobie sytuacji, w której sposób wydatkowania środków publicznych (w niniejszej sprawie 464.666,66 zł), zostałby całkowicie wyłączony spod jakiejkolwiek kontroli.

Przyjęcie powyższego stanowiska, stoi w całkowitej sprzeczności z przepisem art. 180 ust. 1 Pzp, który - co do zasady - dopuszcza zaskarżalność niezgodnych z przepisami ustawy czynności (bądź zaniechań) zamawiającego. Wyjątki w tym zakresie, przewiduje jedynie ust. 2 tego przepisu, który - mając zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy - zostanie szczegółowo omówiony w dalszej części rozważań.

Należy mieć także na uwadze, że żaden z przepisów działu VI Pzp (ani sam przepis art. 138o), nie wyłącza stosowania przepisów o ochronie prawnej w odniesieniu do jakiegokolwiek postępowania uregulowanego w ustawie. Jak zostało wyżej zasygnalizowane, wyjątki w tym przedmiocie przewiduje natomiast art. 180 ust. 2 Pzp - jednakże przepis ten ogranicza prawo do korzystania z środków ochrony prawnej tylko ze względu na wartość zamówienia - a nie charakter postępowania.

Niewątpliwie treść art. 138o Pzp wskazuje, że intencją ustawodawcy było uproszczenie i przyśpieszenie procedur udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne.

W ocenie Sądu takie postępowanie ustawodawcy nie jest odosobnione, a przykłady takich rozwiązań można znaleźć w postępowaniu cywilnym (postępowanie nakazowe art. 484 1 - 497 k.p.c., postępowanie upominawcze 497 1 k.p.c. - art. 505 k.p.c., postępowanie uproszczone art. 505 1 k.p.c. - art. 505 14 k.p.c.), w postępowaniu administracyjnym (postępowanie uproszczone art. 163b - 163g k.p.a.) oraz w postępowaniu karnym (postępowanie nakazowe art. 500 - 507 k.p.k., postępowanie przyśpieszone 517a - 517j k.p.k.).

Jednakże w każdym z wymienionych postępowań - mimo uproszczenia i przyśpieszenia procedowania - ustawodawca przewidział możliwość wniesienia odwołania do sądu wyższej instancji albo organu wyższego stopnia.

Powyższe regulacje stanowią urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności postępowania (art. 78 i art. 176 Konstytucji RP) oraz przejawem realizacji przez ustawodawcę praw człowieka i podstawowych wolności (art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r.).

Zaakceptowanie stanowiska skarżącego, polegające na całkowitej możliwości wyłączenia wniesienia odwołania w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o Pzp - zdaniem Sądu Okręgowego - stałoby w całkowitej sprzeczności z powołanymi wyżej przepisami Konstytucji RP i prawa międzynarodowego.

Należy również zauważyć, że - wbrew stanowisku skarżącego - przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania, regulują kwestię wysokości wpisu dla spraw rozpoznawanych w niniejszej sprawie.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 1 powołanego rozporządzenia, wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy P.z.p. wynosi 7.500 zł (taka też opłata została pobrana w niniejszej sprawie).

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że przepisy rozporządzenia regulującego wysokość opłat za postępowanie odwoławcze - jako akt niższego rzędu - nie mogą przesądzać o prawie wykonawcy do wniesienia odwołania w danej sprawie.

Z przedstawionych rozważań wynika, że prowadzenie postępowania w oparciu o przepis art. 138o Pzp, nie wyklucza wniesienia odwołania od czynności (bądź zaniechania) zamawiającego sprzecznej z przepisami Prawa zamówień publicznych. Omawiana regulacja wskazuje, że do zamówień społecznych o mniejszej wartości, zastosowanie mają przepisy ust. 2 - 4, kształtując przy tym pewne obowiązki zamawiającego w postępowaniu, nie zaś procedery ogólne - w tym dotyczące przysługujących środków ochrony prawnej.

Szczegółowy tryb wnoszenia odwołań od czynności zamawiającego niezgodnych z przepisami prawa, określają przepisy działu IV ustawy P.z.p. (art. 179 – 198 Pzp).

Kwestię dopuszczalności skorzystania z odwołania, wyczerpująco reguluje natomiast przepis art. 180 ust. 2 Pzp. W świetle postanowień tego przepisu, należy oceniać prawo wykonawcy do wniesienia odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o Pzp.

Zgodnie z przywołanym art. 180 ust. 2 Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, jest pozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zgodnie z § 1 pkt 5 powyższego rozporządzenia, ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi jest równa lub przekracza wyrażoną w złotówkach równowartość kwoty 750.000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Z powyższego wynika, że bezspornie wartość zamówienia w niniejszej sprawie jest niższa niż 750.000 euro (111.300,07 euro).

Zatem dla stwierdzenia uprawnienia do wniesienia przez wykonawcę odwołania w niniejszej sprawie należy ocenić, czy zaskarżona czynność zamawiającego mieści się w katalogu określonym w przepisie art. 180 ust. 2 Pzp.


Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 25 sierpnia 2017 r., IX Ca 807/17

http://orzeczenia.olsztyn.so.gov.pl/con ... -08-25_002

SławekP
Posty: 4666
Rejestracja: 29 września 2008, o 08:37

Re: Usługi społeczne poza przepisami ustawy Pzp

Post autor: SławekP »

I bądź tu mądry w tak głupiej sprawie, jeżeli UZP go opublikuje na stronie to należy poszanować wyrok.

wadialny
Posty: 73
Rejestracja: 27 grudnia 2017, o 10:38

Re: Usługi społeczne poza przepisami ustawy Pzp

Post autor: wadialny »

Sprawa jest ciekawa. Myślę jednak, że SO w Olsztynie orzekł niefortunnie. Ciekawy artykuł na temat został opublikowany w numerze 11 Monitora Zamówień Publicznych "Spór o możliwość wnoszenia odwołań - opinia praktyka" - autor Piotr Wiśniewski. Autor uznał (ja również tak uważam), że w przypadku postępowania na usługi społeczne, o którym mowa w art. 138o Pzp - niemożliwe jest wnoszenie odwołań. Zresztą przepis art. 138o Pzp jest w pewnym sensie odzwierciedleniem uchylonego art. 5a Pzp.


Poniżej opinia UZP dotycząca uchylonego art. 5a Pzp:


Udzielanie zamówień publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232) została dokonana zmiana przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych na tzw. usługi niepriorytetowe, czyli usługi określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Po pierwsze, uchylony został przepis art. 5 ust. 1a ustawy Pzp. Po drugie, dodany został nowy przepis art. 5a. Zmiana przepisów ustawy Pzp w zakresie dodania przepisu art. 5a ma na celu odformalizowanie postępowań o udzielanie zamówienia na usługi niepriorytetowe o wartościach poniżej progów unijnych. Rozwiązanie przyjęte w nowelizacji odpowiada rozwiązaniom stosowanym w innych krajach unijnych w stosunku do zamówień nie przekraczających określonej wartości (np. Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii), gdzie zamawiający jest w pełni „gospodarzem” prowadzonego przez siebie postępowania, jego proceduralne szczegóły określa sam, przy zachowaniu pewnych wymogów minimalnych określonych przez ustawodawcę krajowego.

Zmiana w zakresie usług niepriorytetowych wchodzi w życie, podobnie jak pozostałe przepisy ww. nowelizacji 19 października 2014 r. Od tego dnia zamawiający udzielający zamówienia na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych mają możliwość dokonania wyboru pomiędzy:

1) udzieleniem zamówienia na tzw. zasadach ogólnych, czyli w jednym z trybów przewidzianych do tej pory w ustawie (w tym w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zostaną spełnione przesłanki stosowania tych trybów, określone w art. 5 ust. 1b, art. 62 lub art. 67 ustawy Pzp), a

2) udzieleniem zamówienia zgodnie z określoną przez niego procedurą spełniającą minimalne wymogi określone w art. 5a ust. 2-4.

Przy przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach ogólnych, regulowanych ustawą Pzp (wariant 1), zamawiający może korzystać z uproszczeń przewidzianych treścią art. 5 ust. 1 ustawy Pzp, czyli nie stosować wymienionych w nim przepisów.

W związku z tym, że bez zmian pozostał art. 5 ust. 1b, po wejściu w życie nowelizacji ustawy Pzp zamawiający nadal może udzielać zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki bez zastosowania przesłanek wyboru tych trybów w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa.

W przypadku wyboru wariantu 2 zamawiający będzie sam określał szczegóły zastosowanej przez niego procedury – ustawa będzie od niego wymagała wszakże uwzględnienia zasad wskazanych w art. 5a ust. 2 ustawy Pzp, tj. zasady przejrzystości, zasady obiektywizmu i zasady niedyskryminacji oraz przestrzegania niżej wymienionych przepisów. I tak, w art. 5a ust. 3 i 4 ustawy Pzp zostały wskazane obligatoryjne elementy, jakie musi zawierać procedura (postępowanie) prowadzona przez zamawiającego. Postępowanie to będzie wszczynane przez publiczne ogłoszenie o zamówieniu stanowiące zaproszenie do składania ofert zawierające informacje niezbędne z uwagi na okoliczności udzielenia tego zamówienia, w szczególności termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, opis przedmiotu oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia, a także kryteria oceny ofert. Po zakończeniu postępowania zamawiający ma obowiązek opublikowania informacji, o udzieleniu zamówienia albo, odpowiednio, w przypadku nieudzielenia zamówienia, informacji o nieudzieleniu zamówienia. Zarówno ogłoszenie, jak i wskazane wyżej informacje, zamawiający jest zobowiązany zamieszczać na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej („BIP”), a w przypadku, gdy zamawiający nie ma takiej strony – na swojej stronie internetowej.

Ponieważ postępowanie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 – 4 ustawy Pzp, jest postępowaniem o udzielenie zamówienia, zgodnie z definicją zawartą w przepisie art. 2 ust. 7a ustawy Pzp, jego przebieg powinien odpowiadać regułom ogólnym rządzącym takimi postępowaniami, z uwzględnieniem specyfiki tego postępowania i własnych reguł wprowadzonych do niego przez zamawiającego.

Należy pamiętać, że do ustawy Pzp nie została wprowadzona regulacja przewidująca generalne wyłączenie stosowania jej przepisów do zamówień udzielanych na podstawie postępowania określonego przez zamawiającego na podstawie art. 5a ustawy Pzp. W konsekwencji, do udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe w oparciu o art. 5a ust. 2 – 4 ustawy Pzp, odpowiednie zastosowanie mają te przepisy ustawy Pzp, które nie zostały zastąpione w sposób odmiennie regulujący daną kwestię przepisami art. 5a. Przykładowo, w przypadku kiedy zamawiający zdecyduje się na udzielenie zamówienia w sposób wskazany w art. 5a nie mają zastosowania art. 11 oraz 12 ustawy Pzp dotyczące ogłoszeń ponieważ art. 5a zawiera odmienne reguły dotyczące publikacji ogłoszeń. Ponadto, do zamówień tych mają zastosowanie te przepisy ustawy Pzp, których stosowanie nie jest wyłączone z uwagi na istotę lub cel instytucji unormowanych w art. 5a ustawy Pzp.

Do udzielania zamówienia na podstawie postępowania, o którym mowa w art. 5a ust. 2 – 4 ustawy Pzp, nie będą miały zatem zastosowania przepisy Działu III (Przepisy szczególne) oraz część przepisów Działu II (Postępowanie o udzielenie zamówienia). Pozostałe przepisy ustawy Pzp co do zasady będą miały odpowiednie zastosowanie, jednak odpowiednie stosowanie tych przepisów wymaga opracowania przez zamawiających procedury dostosowanej do regulacji zawartych w art. 5a ustawy Pzp.

Przy udzielaniu zamówień na usługi niepriorytetowe w oparciu o art. 5a ust. 2 – 4 ustawy Pzp zastosowanie powinny znaleźć przepisy art. 14 – 21 ustawy Pzp (m.in. odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego, wspólne udzielanie zamówień, wyłączenia ze względu na konflikt interesów, zasady ponoszenia odpowiedzialności za przeprowadzenie postępowania i powoływania komisji przetargowej), a także przepisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, szacowania wartości zamówienia, obowiązku sporządzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz obowiązku zawarcia informacji w zakresie tych zamówień w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach.

W związku z powyższym, w przypadku skorzystania przez zamawiającego z możliwości powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na podstawie procedury określonej zgodnie z art. 5a ust. 2 – 4 ustawy Pzp, znajdą zastosowanie przepisy regulujące zasady jej funkcjonowania - tak jak ma to miejsce w odniesieniu do wszystkich innych postępowań o udzielenie zamówienia o wartości poniżej progów unijnych.

Przeprowadzając postępowanie na podstawie art. 5a ust. 2 – 4 ustawy Pzp zamawiający zobowiązany będzie sporządzić pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Sposób określenia przez zamawiającego procedury, o której mowa w art. 5a ust. 2 – 4 ustawy Pzp, będzie wpływał na zakres informacji zawieranych w protokole. W celu sporządzenia protokołu z postępowania, zamawiający mogą posiłkować się wzorami protokołów stanowiących załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458), z uwzględnieniem oświadczeń składanych przez osoby wykonujące czynności w takim postępowaniu.

Do umów zawieranych w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 5a ust. 2 – 4 ustawy Pzp zastosowanie znajdą przepisy Działu IV ustawy Pzp (Umowy w sprawach zamówień publicznych), w szczególności art. 144 zawierający przesłanki dopuszczalnej w świetle przepisów ustawy zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Środki odwoławcze w postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 5a ust. 2 – 4 ustawy Pzp będą wnoszone przez wykonawców na zasadach ogólnych. Mając na uwadze treść art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, w postępowaniach tych odwołanie będzie przysługiwało jedynie od czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania oraz odrzucenia oferty odwołującego, co nie stoi na przeszkodzie, aby zamawiający dla czynności nie podlegających rozpatrzeniu w trybie odwołań wnoszonych na podstawie ustawy, przewidział własne zasady wnoszenia środków odwoławczych. Przepis art. 180 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w przypadku tych postępowań nie znajdzie zastosowania.

W pozostałym zakresie zamawiający samodzielnie kształtuje procedury udzielenia zamówienia, uwzględniając np. kolejność etapów postępowania odmiennie niż w procedurze określonej ustawą, dopuszczając negocjacje w trakcie procedury, samodzielnie określając warunki udziału w postępowaniu i dokumenty na potwierdzenie spełnienia tych warunków.

Reasumując, od dnia 19 października 2014 r. zamawiający może udzielić zamówienia na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych bądź na zasadach ogólnych, czyli w jednym z trybów przewidzianych do tej pory w ustawie Pzp z jednoczesną możliwością wykorzystania uproszczeń określonych w art. 5 ust. 1 i 1b ustawy Pzp, bądź na podstawie określonej przez siebie procedury, spełniającej minimalne wymogi określone w art. 5a ust. 2-4 ustawy Pzp, której przebieg powinien odpowiadać ogólnym regułom rządzącym postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem specyfiki postępowania z art. 5 ust. 2 - 4 ustawy Pzp i własnych reguł wprowadzonych do niego przez zamawiającego.

ODPOWIEDZ