Warunek udziału w postępowaniu - help

Siała baba mak, nie wiedziała jak

Moderator: Janosik

ODPOWIEDZ
gagusia1988
Posty: 6
Rejestracja: 23 maja 2015, o 12:53

Warunek udziału w postępowaniu - help

Post autor: gagusia1988 » 16 czerwca 2015, o 17:33

Mam pytanie:
Ministerstwo sprawiedliwości ogłosiło przetarg na realizację warsztatów dla uczniów.
Warunek udziału dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia mówi, że Wykonawca powinien dysponować 13 osobami w tym:
"- co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za dokumentowanie warsztatów, archiwizację dokumentów i ich przekazywanie do Zamawiającego posiadającą wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy biurowo-administracyjnej „
Ponadto w: „ Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia” jest napisane, że „Wykonawca powierzy wykonywanie czynności biurowo-administracyjnych związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia co najmniej jednej osobie bezrobotnej spełniającej wymagania Zamawiającego
1.1. W terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zatrudni co najmniej 1 osobę bezrobotną (osobę, o której mowa w ust. 6.1) na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę;
1.2. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby bezrobotnej musi trwać do końca upływu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnioną osobę, o której mowa w ust. 2, lub przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego, w terminie 14 dni od wygaśnięcia stosunku pracy z osobą dotychczas zatrudnioną oraz przedstawienia stosownych dokumentów Zamawiającemu;
1.3. Wykonawca, na etapie wykonywania Umowy, w terminie 21 dni od zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu zgłoszenia ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy, odpis skierowania bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowę o pracę lub wykaże przyczyny niezatrudnienia osoby bezrobotnej;
1.4. W przypadku niezatrudnienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób bezrobotnych, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu określonej w § 13 ust. 7, chyba że Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie; za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznany w szczególności brak na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną. „


Rozumiem, że skoro Zamawiający postawił warunek to musze taką osobą dysponować i wykazać ją w wykazie osób zgadza się ?
Bo rozumiem, że Urząd Pracy nie podpisze mi zobowiązania o udostępnieniu osoby bezrobotnej ?
Jak najlepiej załatwić tą kwestię i jednocześnie spełnić warunek ?
Jest dość duże wadium i przetarg musi być złozony idealnie.

Ten temat ma 8 odpowiedżi

Musisz być zarejestrowanym i zalogowany użytkownikiem aby przeglądać odpowiedzi w tym temacie


Zarejestruj się Zaloguj się
 
ODPOWIEDZ