Strona 1 z 1

Oświadczenia spółki cywilnej

: 23 lipca 2020, o 11:28
autor: Jarod
Ofertę została złożona przez spółkę cywilną, której wspólnicy umocowali stosownym pełnomocnictwem jednego z nich.
Pytanie brzmi czy
oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne oraz
oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
powinni podpisać wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, czy wystarczy podpis złożony przez pełnomocnika?