WADIUM

Siała baba mak, nie wiedziała jak

Moderator: Janosik

Zablokowany
Zbylojulo

WADIUM

Post autor: Zbylojulo »

Dostałem dzisiaj gwarancje bankowe odwołujące się do artykułów i przesłanek z nowej ustawy (cytat poniżej). Problem jest taki że przetarg jest jeszcze wg. starej ustawy.

2. Gwarant niniejszym zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, do zapłacenia Beneficjentowi Gwarancji każdej kwoty do
maksymalnej wysokości ...,00 zł (słownie:... złotych 00/100) po otrzymaniu od Beneficjenta Gwarancji pierwszego pisemnego żądania (zwanego dalej „Żądaniem zapłaty”), zawierającego oświadczenie Beneficjenta Gwarancji, stwierdzające zaistnienie jednej z poniższych okoliczności:

1) Wykonawca (Zleceniodawca Gwarancji) o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, Ustawy z dnia 11 września
2019 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2109, z późn. zm.) (zwaną dalej „Ustawą”) z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej;


CO prawda zakresu odpowiedzialności gwaranta są niemal identyczne w obu ustawach (w nowej nie ma 26.3 mówiącej o nieuzupełnienie pełnomocnictwa jako przesłanki utraty wadium), ale żądając wypłaty należy stwierdzić naruszenia art. nowej ustawy która nie ma zastosowania w danym postępowaniu.
Czy jest podstawa do odrzucenia?

Ta dyskusja ma 2 odpowiedzi

Musisz być zarejestrowanym użytkownikiem aby zobaczyć te posty.


Zarejestruj się Zaloguj się
 
Zablokowany